Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Ekox Finland Oy
Y-tunnus: 2709521-4
Moukarinkuja 4, 04300 Tuusula
Puh. 0207 351 191
Sähköposti: info@ekox.fi
www.ekox.fi
Yhteyshenkilö:
Nina Palmu
Sähköposti: info@ekox.fi

2. Rekisterin nimi
Ekox Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Ekox Finland Oy:n liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä
asiakasviestintää varten, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi.

4. Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa
tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: kuten asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. tietoja
markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.
5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Henkilötiedot ja päivitykset hankitaan B2B asiakkuussuhteen aikana rekisteröidyltä itseltään puhelimitse,
sähköpostilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja päivitetään asiakassuhteen aikana.
Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Ekox Finland Oy pyrkii luomaan
B2B asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana Ekox Finlad Oy:n
päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään puhelimitse tai sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti
internetin kautta.

6. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen
siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen etukäteen
suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan
lainsäädännön nojalla.
Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

7. Tietojen suojaaminen
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan Ekox Finland Oy:n
palvelimille ja tietojärjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki
henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
Asiakas- ja markkinointirekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan kun, kontakti tai yritys on
Ekox Finland Oy:lle potentiaalinen asiakas. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki
tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat
virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää
käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.
Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen info@ekox.fi
tai seuraavaan postiosoitteeseen:

Ekox Finland Oy
Moukarinkuja 4
04300 Tuusula

Ekox